Saturday Netball

RD 9 – 17/8NHSSA SATURDAY NETBALL 2019

CT

              8.00

         9.00

        10.00

 

CC1

JUN 2NDS

RHS V SOC NAVY

 

 

 

CC2

JUN 1STS

LCGS WHITE V SPC 8

 

 

1

JUN 3RDS

SOC THISTLE V SPC 8 GOLD

 

 

2

11/12s

NC BLACK V NC WHITE

 

 

3

SEN 2NDS

SPC GOLD V SOC NAVY

 

 

4

JUN 3RDS

RHS V SPC 8 GREEN

 

 

5

11/12s

LC V SOC NAVY

 

 

6

JUN 2NDS

SPC 8 V SOC MAROON

 

 

7

JUN 3RDS

LCGS V SPC 7

 

 

8

JUN 3RDS

SOC WILLOW V LD

SEN 2NDS

QHS A V SPC GREEN

JUN 2NDS

SPC 7 GOLD V QHS

9

SEN 1STS

LCGS BLACK V SOC

SEN 2NDS

LCGS BLACK V QHS B

JUN 1STS

LCGS BLACK V LCGS BLUE

10

JUN 1STS

QHS V SOC

SEN 2NDS

SPC YELLOW V SOC MAR

SEN 2NDS

SPC WHITE V SOC BLUE

11

JUN 3RDS

SOC OAK V BHS

JUN 2NDS

LCGS BLUE V BHS

JUN 2NDS

LCGS BLACK V SPC 7 GREEN

LCS

OS

 

SEN 1STS

LCS V LCGS BLUE

 

 

LCS GYM

 

 

11/12s

LCS V SOC GOLD

SEN 2NDS

LCS V LCGS BLUE

 

 

 

 

 

 

 

 

BYES

SEN 1STS – SPC

JUN 1STS – SPC 7