Saturday Netball

RD 6 – 12/9NHSSA SATURDAY NETBALL 2020

CT

              8.00

                9.15

 

CC1

 

JUN 1STS   RHS V LCS

 

SEN 2NDS   SOC HELIX V LCGS BLUE

 

 

CC2

 

SEN 1STS   LCGS BLACK V LCS

 

 

JUN 2NDS   LCGS BLUE V LCS

 

1  

JUN 2NDS   SOC NAVY V SPC 8

 

 

JUN 3RDS   LCS V SOC WILLOW

2  

 11/12s    NC WHITE V LCGS

 

 

JUN 1STS   SOC GOLD V SPC 8

3  

JUN 1STS     LCGS BLACK V SPC 7

 

 

11/12s    SOC GOLD V SPC

4  

11/12s   SOC BLUE V NC BLACK

 

 

SEN 2NDS    SPC V QHS

5  

JUN 2NDS   SOC MAROON V RHS

 

 
6  

 

 

 
7  

JUN 2NDS   QHS V SPC 7

 

 

 

 

 

 

SOC MID WEEK      SEN 1STS  – SOC NAVY V SOC GOLD

 

 

BYES

SEN 1STS – SPC

SEN 2NDS – SOC MAROON

11/12s – L. COLL

JUN 3RDS –  SOC OAK