Thursday Basketball

BASKETBALL GRAND FINAL RESULTS 2018

JUN 1STS BOYS – LCGS d SPC GREEN                              JUN 2NDS BOYS –  QHS d KM

JUN 1STS GIRLS – SPC d SOC                                             JUN 2NDS GIRLS – SPC GOLD d DHS

SEN 1STS BOYS – LCGS d SPC GREEN                              SEN 2NDS BOYS – SPC d SOC

SEN 1STS GIRLS – SPC d LCGS                                           SEN 2NDS GIRLS – SPC GREEN