Saturday Netball Weekly Roster

RD 10 – 20/8NHSSA SATURDAY NETBALL 2022

  HOBLERS BRIDGE

CT

              8.00

                9.00

 

CC1

 

JUN 1STS      SOC V SPC WHITE

 

 

JUN 1STS     QHS V RHS

 

CC2

 

SEN 1STS     SPC V LCGS

 

 

JUN 3RDS    RHS V SPC WHITE

1  

JUN 1STS     LCS V LCGS

 

 

JUN 2NDS     LCS V SPC GREEN

2  

11/12s       NC V SOC

 

 

JUN 1STS     SPC GREEN V SPC GOLD

3  

JUN 3RDS    LCS V LCGS

 

 

SEN 2NDS    LCS V SOC NAVY

4  

SEN 1STS     SOC V QHS

 

 

SEN 2NDS   QHS V SPC GOLD

 

5  

JUN 3RDS    SOC NAVY V SPC GREEN

 

 

JUN 2NDS    SOC NAVY V LCGS BLUE

6  

JUN 2NDS  SOC GOLD V LCGS WHITE

 

 

JUN 2NDS   SPC GOLD V LCGS BLACK

7  

JUN 3RDS    SPC GOLD V SOC GOLD

 

 

SEN 2NDS   SOC GOLD V SPC GREEN

 

 

BYE

 

 

11/12s  – LCGS